HOME    |    CERTIFICIRANJE    |    OBVLADOVANJE SPREMEMB    |    AKTIVNOSTI    |    KONTAKT

NAŠE STORITVE OB PREHODU OSTALE STORITVE povezava na LinkedIn
PRENESITE PDF NAŠIH NOVIH BROŠUR

CERTIFICIRANJE / Kaj pomeni certificiranje, standardi, ISO?

ISO, ISO standardi, IAF, akreditacija in certificiranje… vsi ti termini, žargoni in kratice so lahko zavajajoči. Vsebina naše nove spletne strani vam bo pomagala razumeti vse povezano s certificiranjem in prihajajočimi novimi izdajami standardov.

Kaj pomeni certificiranje?

Zakaj lahko zaupamo certificiranju?

Kaj pomeni ISO?

Kaj je ISO 9001?

Kaj je ISO 14001?

Kdo je Bureau Veritas?

Kaj pomeni certificiranje?

Certificiranje je postopek, s katerim organizacija dokazuje skladnost svojega poslovanja z zahtevami standarda.
Gre za pisno zagotovilo neodvisne tretje stranke, certifikacijskega organa, s katerim se zagotavlja skladnost bodisi sistema vodenja, proizvoda ali storitve z zahtevami standarda.
Zaupanje v standard in certifikacijske organe je temeljno načelo certificiranja.

nazaj na vrh

Zakaj lahko zaupamo certificiranju?

Ob predpostavki, da certifikat ni ponaredek, je njegova vrednost odvisna tudi od zaupanja v certifikacijske organe. Načelnost, s katerim certifikacijski organ pristopi k presoji skladnosti sistema vodenja kakovosti, je zagotovilo za zaupanje. Nekateri od pomembnih vidikov, ki jih moramo upoštevati:

Akreditacija kot osnova za certificiranje

Certifikacijski organ dokaže svojo verodostojnost tako, da se certificira za izvajanje certifikacijskih postopkov po standardu ISO 17021. V žargonu se temu reče »akreditacija«, podeljena s strani akreditacijskega organa. Obstajajo različne vrste akreditacijskih organov vključujoč vladne in ne-vladne organizacije ter zasebne družbe. V večini držav obstaja en sam akreditacijski organ, ki je istočasno član Mednarodnega Akreditacijskega Foruma (IAF). Akreditacijski organ na takšen način zagotavlja svojo verodostojnost.

Vedeti moramo, da niso vsi akreditacijski postopki enakovredni. Nekateri akreditacijski organi so lahko rahlo prilagodljivi ali strožji od ostalih.

Priporočljivo je preveriti, ali je certifikacijski organ akreditiran pri IAF potrjenem akreditacijskem organu.

Drugi način, s katerim certifikacijski organ dokazuje svojo verodostojnost, je še najbolj zanesljiv: ugled blagovne znamke. Za velik, ugledni in mednarodno priznani certifikacijski organ so posledice »podstandardnega« certificiranja lahko usodne za njegov ugled in sprejel bi vse potrebne ukrepe, da do tega ne pride.

Torej, najboljše zagotovilo za kakovostni postopek certificiranja je ugledni certifikacijski organ podprt z uglednim akreditacijskim organom.

Zakaj izbrati Bureau Veritas Certification?

Strokovno znanje: Bureau Veritas Certification je vodilna certifikacijska hiša v svetu z več kot 100.000 certifikati v več kot 100 državah.

Mednarodno priznanje: Certifikacijska oznaka Bureau Veritas Certification vam na mednarodnem nivoju zagotavlja pečat zavezanosti k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

Mednarodna mreža: Certifikacijska hiša Bureau Veritas Certification deluje v več kot 100 državah po vsem svetu, kar omogoča pretok strokovnega znanja in izkušenj s poglobljenim poznavanjem lokalnih razmer.

Priznanja akreditacijskih teles: Bureau Veritas Certification je akreditiralo več kot 60 neodvisnih nacionalnih in mednarodnih akreditacijskih organov ter dva svetovno priznana akreditacijska organa za implementacijo ISO 9001 in ISO14001 certifikata.

nazaj na vrh

Kaj je ISO?

ISO je mednarodna organizacija za standardizacijo. ISO objavlja in razvija mednarodne standarde na različnih poslovnih področjih.

Kratka zgodovina ISO

Prizadevanja za opredelitev mednarodnih standardov so tesno povezana z rastjo mednarodne trgovine v 20. in 21. stoletju, ko je prišlo do težav pri trgovanju zaradi različnih zahtev nacionalnih standardov. Izdelki, ki so bili narejeni v skladu z zahtevami standardov v eni državi, niso nujno ustrezali standardom drugih držav, kar je predstavljalo resno tveganje pri nabavi blaga od dobaviteljev na mednarodnih trgih.

Od nacionalnih do mednarodnih standardov

Organizacija, znana kot ISO, je začela leta 1926 kot mednarodna zveza nacionalnih združenj standardizacije (ISA). Njen cilj je bil ustvariti standarde na področju strojništva. Zveza je prenehala delovati med drugo svetovno vojno.

Leta 1946 so se delegati iz 25 držav srečali v Londonu z namenom ustanoviti novo organizacijo za mednarodne standarde. Leta 1947 je bila ustanovljena nova organizacija ISO. Ime izhaja iz grške besede "isos", kar pomeni enako.

Danes ISO sestavljajo člani iz 165 držav in več kot 3.000 strokovnih organov, odgovornih za razvoj standardov. Organizacija ima sedež v Ženevi v Švici. Gre za v svetu največjo neodvisno in nevladno organizacijo, ki razvija in izdaja prostovoljne standarde.

Mednarodno dogovorjeni standardi ISO temeljijo na skupni terminologiji in skladnosti poslovanja na področju kakovosti, varnosti in zdravja pri delu ter ravnanja z okoljem. Podjetjem pomagajo, da kupujejo in prodajajo blago na mednarodnih trgih skladno z uveljavljenimi standardi.

Od tehničnih do procesnih standardov

V prvih 40-ih letih svojega obstoja se je organizacija ISO osredotočila na razvoj tehničnih standardov tehnologije in produktov. Velika prelomnica so bila 80-ta leta, ko se je začel proces razvijanja prvega procesnega standarda, nam poznanega kot standard za vodenje kakovosti ISO 9000, ki velja še danes kot eden najbolj razširjenih standardov. Leta 1990 je ISO razvil standard za ravnanje z okoljem ISO 14000.

nazaj na vrh

Kaj je ISO 9001?

ISO 9001 je del družine standardov ISO 9000 za sisteme vodenja kakovosti. Ta sistem obravnava različne vidike vodenja kakovosti. Zagotavlja smernice in orodja za učinkovito organizacijo s poudarkom na zagotavljanju in izboljševanju kakovosti svojih proizvodov in storitev za potrebe končnega kupca.

Od zagotavljanja kakovosti do vodenja kakovosti

Ideja o razvoju standardov kakovosti ima svoje korenine v obrambni industriji. V poznih 50-ih letih je Ameriški obrambni oddelek razvil prvi standard kakovosti za vojaške nabave. Z namenom doseganja skladnosti je standard opredeljeval zahteve do dobaviteljev.
V zgodnjih 60-ih letih je NASA razvila svoj standard kakovosti za svoje dobavitelje. V poznih 60-ih letih je NATO po vzorcu Ameriškega modela razvil AQAP - Allied Quality Assurance Procedures (Zavezniški postopki za zagotavljanje kakovosti). Tako se je v 70-ih letih standard kmalu uveljavil tudi v ostalih organizacijah, vendar so imele le-te zaradi svoje raznolikosti različne zahteve do dobaviteljev. S tem se je pokazala potreba po uradnem svetovnem standardu, ki bo določal enolična pravila.

Nastanek svetovnega standarda

shema iso9001 nuancier Leta 1987 je ISO tehnični odbor 176 objavil serijo standardov ISO 9000 za zagotavljanje in vodenje kakovosti. Kot del širše družine standardov ISO 9000, je ISO 9001 edini, ki omogoča certificiranje ter določa kriterije za učinkovit sistem vodenja kakovosti. Standard lahko implementira katerakoli organizacija ne glede na njeno velikost ali področje delovanja.
S postopkom certificiranja ugotavljamo skladnost notranjih postopkov organizacije s standardi ISO. Rezultati uspešnega certificiranja se kažejo v organizacijskih učinkih (organizacija/nadzor notranjih procesov) ter zagotavljanju podlage za nadzor in izboljšave. Vsebina standarda narekuje, da se vodenje organizacije (družbe) podredi operativnemu konceptu PDCA planiraj-izvedi-preveri-ukrepaj na vseh ravneh. Sistem vodenja kakovosti pomaga organizaciji vzpostaviti procese in izboljšati operativno učinkovitost. Temelji na osmih načelih vodenja kakovosti.

Standardi ISO 9000 se nenehno posodabljajo že od prve izdaje. Vsakih nekaj let je objavljena nova različica. Prva revizija standarda iz leta 1987 je bila izdana 1994. Sledili sta izdaji leta 2000 in 2008. Naslednja izdaja je predvidena v letu 2015.

nazaj na vrh

Kaj je ISO 14001?

Tako kot ISO 9001 je tudi ISO 14001 sestavni del večje družine standardov.
Na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju leta 1992 v Rio de Janeiro je potekala ustanovna seja ISO Tehničnega odbora 207. Cilj je bil ugotoviti, kako bi se ISO odzval na izzive trajnostnega razvoja predstavljenega na konferenci v Rio de Janeiro. Nekaj let pred tem je druga skupina ISO – strateško svetovalna skupina za okolje (SAGE) prav tako obravnavala vprašanje, kako bi lahko mednarodni standardi vplivali na kakovostnejše ravnanje z okoljem. Dosežki skupine SAGE so korenito vplivali na razvoj ISO Tehničnega odbora 207 in nenazadnje na sam razvoja standarda za ravnanje z okoljem.

Tehnični odbor 207 za okolje od vsega začetka tesno sodeluje s Tehničnim odborom 176, ki je zadolžen za skupino standardov ISO 9000. Cilj sodelovanja je zagotoviti skladnost med standardoma ISO 9001 in ISO 14001.

V smeri sistema za ravnanje z okoljem

shema iso14001 Družina standardov ISO 14000 je bila uvedena leta 1996. Zagotovila je praktična orodja za organizacije, ki so želele nadzorovati in izboljševati njihov vpliv na okolje.

Standard ISO 14001 predstavlja podlago za sisteme okoljskega upravljanja (EMS). Ta določa merila potrebna za certificiranje posameznega EMS-a.

S postopkom certificiranja ugotavljamo skladnost notranjih postopkov organizacije s standardi ISO. Rezultati uspešnega certificiranja se kažejo v organizacijskih učinkih (organizacija/nadzor notranjih procesov) ter zagotavljanju podlage za nadzor in izboljšave. Vsebina standarda narekuje, da se vodenje organizacije (družbe) podredi operativnemu konceptu PDCA planiraj-izvedi-preveri-ukrepaj na vseh ravneh. Implementacija sistemov ravnanja z okoljem, kot je opisano v standardu ISO 14001, je zagotovilo za nadzor vpliva organizacije na okolje. Ta temelji na petih načelih ravnanja z okoljem.

Trenutna verzija ISO 14001 je bila objavljena leta 2004. Naslednja izdaja je predvidena leta 2015.

nazaj na vrh

Kdo je Bureau Veritas?

Bureau Veritas je strokovna storitvena družba s skoraj 200 letno tradicijo. Naš cilj je nuditi odjemalcem vse storitve, ki so potrebne za doseganje, ohranjanje in dokazovanje skladnosti z zahtevami na področju kakovosti, zdravja, varnosti, okolja in družbene odgovornosti. Več o Bureau Veritas...

nazaj na vrh