HOME    |    CERTIFICIRANJE    |    OBVLADOVANJE SPREMEMB    |    AKTIVNOSTI    |    KONTAKT

NAŠE STORITVE OB PREHODU OSTALE STORITVE povezava na LinkedIn
PRENESITE PDF NAŠIH NOVIH BROŠUR

OBVLADOVANJE SPREMEMB / Vpliv izdaje 2015 na certificirane organizacije

Predvidevanje in obvladovanje sprememb je ključ za uspešno poslovanje: dovoljuje možnost priprave načrta aktivnosti, učinkovito izkoriščanje poslovnih priložnosti in blažitev tveganj. V tem poglavju boste našli potrebne informacije za učinkovito obvladovanje sprememb.

Ključne spremembe v novi izdaji standarda ISO 9001

Kako ISO 9001:2015 opredeljuje odgovornosti vodstva?

Osnovna struktura novega standarda ISO 9001:2015

Ključni koraki v procesu prehoda na ISO 9001:2015

Kdo definira proces prehoda?

Kaj je »one-off« prehodna presoja?

Kaj so to stopenjske ali progresivne prehodne presoje?

Kdaj bo postal ISO 9001:2008 neveljaven?

Ključni koraki v procesu prehoda na ISO 14001:2015

Ključne spremembe v novi izdaji standarda ISO 14001

Kdaj bo postal ISO 14001:2004 neveljaven?

Vpliv nove izdaje standarda na cikel presoj

Vpliv nove izdaje standarda na certifikacijski cikel

Kaj je osnovna struktura na najvišjem nivoju (HLS)?

Kako izgleda osnovna struktura na najvišjem nivoju?

Izšla nova izdaja standarda sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

Koristi prehoda na novo izdajo standardov

Ključne spremembe v novi izdaji standarda ISO 9001

Trenutna verzija ISO 9001:2008 je le nadgrajena verzija standarda, ki je bil razvit v poznih 90. letih prejšnjega stoletja. Od takrat je tehnologija zelo napredovala. Dobili smo računalništvo v oblaku in veliko nove programske opreme, ki temelji na spletu. Nova verzija standarda se posveča tehnologijam, ki organizacijam omogočajo boljše sisteme vodenja. Ena glavnih sprememb je razmišljanje, ki temelji na tveganjih (risk-based thinking). Miselnost usmerjena v tveganje je vključena v vsa poglavja standarda.

Povzetek ključnih sprememb:

V novi izdaji standarda je večji poudarek na doseganju dodane vrednosti za organizacijo in njene odjemalce. Nova izdaja je v večji meri od obstoječe različice usmerjena v doseganje rezultatov in nenehnih izboljšav poslovanja. Večji poudarek je na zahtevi glede spremljanja zadovoljstva ne le odjemalcev, ampak vseh deležnikov v poslovanju. Nova različica večji pomen pripisuje odgovornosti vodstva oziroma zavezanosti vodstva k poslovanju po načelih, ki jih določa standard.

Struktura standarda je še bolj poenotena z ostalimi ISO standardi sistemov vodenja, kar olajša integrirano certificiranje po različnih standardih. Standard bo bolj prilagojen storitvenim organizacijam. Poenostavljene so zahteve glede dokumentiranih postopkov oziroma obvezne uporabe različnih vrst dokumentacije. Nova izdaja se odmika od »ročne kakovosti«

Nespremenjeno v primerjavi z obstoječo različico standarda ostaja dejstvo, da je še vedno ključna osredotočenost vseh procesov na ODJEMALCA.

nazaj na vrh

Kako ISO 9001:2015 opredeljuje odgovornosti vodstva?

ISO 9001:2015 podaja v primerjavi z ISO 9001:2008 na splošno manj predpisanih zahtev. Standard na primer ne predpisuje dokumenta z nazivom poslovnik kakovosti in tudi ne poimenovanja predstavnika za sistem vodenja kakovosti. Po besedah dr. Nigla H. Crofta, predsednika ISO/TC 176/SC 2, ki je zadolžen za novo izdajo standarda, je za organizacije priporočljivo, da prilagodijo vsebino, obliko in medij zapisa poslovnika kakovosti svojim potrebam. Nekatere organizacije se bodo še vedno lahko odločile za poslovnik kakovosti v tiskani obliki, velika večina pa bo dokumentacijo prilagodila sodobnim tehnologijam računalništva v oblaku. Zahteve nove različice standarda so podane fleksibilno, a so hkrati dovolj pragmatične ter usmerjene k izvedbi in rezultatom, da je lahko učinkovito dosežen namen standardizacije.

Prav zaradi fleksibilnosti zahtev standarda, pripisuje nova vsebina večji pomen odgovornosti in zavezanosti vodstva k poslovanju po načelih, ki jih določa standard. V poglavju o zavezanosti vodstva so podane zahteve, s katerimi najvišje vodstvo dokazuje svojo zavezanost k sistemu vodenja kakovosti organizacije. Vodstvo certificirane organizacije mora (t. 5.1.1.).:
 1. sprejeti popolno odgovornost za učinkovitost sistema vodenja kakovosti;
 2. zagotoviti, da so politika in cilji kakovosti skladni s strateško usmeritvijo organizacije;
 3. zagotoviti, da so vsi zaposleni v organizaciji s politiko in cilji kakovosti seznanjeni, jih razumejo in poslujejo v skladu z njimi;
 4. zagotoviti integracijo zahtev sistema vodenja kakovosti s poslovnimi procesi organizacije;
 5. spodbujati procesni pristop;
 6. zagotoviti vsa sredstva, ki so potrebna za sistem vodenja kakovosti;
 7. sporočati pomen učinkovitega sistema vodenja kakovosti in prilagajanja poslovanja vseh nivojev zahtevam sistema;
 8. zagotoviti, da sistem vodenja kakovosti dosega načrtovane rezultate;
 9. sodelovati, usmerjati in nuditi podporo zaposlenim, da lahko ti po svojih najboljših močeh prispevajo k učinkovitosti sistema vodenja kakovosti;
 10. spodbujati proces nenehnih izboljšav;
 11. podpirati področne vodje, da lahko ti uspešno opravljajo svojo vodstveno vlogo v okviru področja njihovih odgovornosti.

Novi standard daje večji poudarek tudi na usmerjenost vodstva k večanju zadovoljstva odjemalcev. Vodstvo mora zagotoviti (t. 5.1.2.).:
 1. da so v organizaciji zahteve odjemalcev in zakonodaje jasno opredeljene in izpolnjene;
 2. da so opredeljena in obravnavana vsa tveganja, ki bi lahko vplivala na skladnost ponujenih izdelkov in storitev, ter prav tako priložnosti, ki bi lahko povečale zadovoljstvo odjemalcev;
 3. da se vzdržuje osredotočenost vseh zaposlenih na dosledno zagotavljanje skladnosti izdelkov in storitev s pričakovanji odjemalcev in zakonskimi zahtevami;
 4. da se vzdržuje osredotočenost vseh zaposlenih na večanje zadovoljstva odjemalcev.

Standard v točki 5 (Vodstvo) spregovori tudi o politiki kakovosti, kjer ostajajo zahteve podobne zahtevam trenutnega standarda, in v nadaljevanju opredeljuje še vloge v organizaciji, odgovornosti in pooblastila. Najvišje vodstvo mora namreč zagotoviti, da so vloge in pooblastila jasno določena ter zaposleni v organizaciji z njimi seznanjeni. Vodstvo mora dodeliti odgovornosti in pooblastila, da se zagotovi (t. 5.3.):
 1. delovanje sistema vodenja kakovosti po zahtevah mednarodnega standarda;
 2. doseganje načrtovanih rezultatov vseh procesov;
 3. poročanje o delovanju sistema vodenja kakovosti, o možnostih za izboljšave, spremembah in inovacijah;
 4. osredotočanje na zadovoljstvo odjemalcev v vsej organizaciji;
 5. vzdrževanje celovitosti sistema vodenja kakovosti v primeru načrtovanih ali izvedenih sprememb.

Za spremembe in izboljšave v organizaciji je največkrat potreben odločen pritisk in vztrajanje s strani vodstva (tudi s pomočjo doslednega izvajanja P-D-C-A kroga). Zavezanost izboljšavam preko sistema vodenja kakovosti vodstvu pomaga pri spodbujanju zaposlenih k izboljšavam. V novem standardu sta prav odgovornost in zavezanost vodstva veliko bolje definirani in naravnani v smeri doseganja zastavljenih ciljev ter zagotavljanja uspešnega poslovanja organizacije.

nazaj na vrh

Osnovna struktura novega standarda ISO 9001:2015

Osnovna struktura novega standarda ISO 9001:2015 je usklajena z drugimi standardi sistemov vodenja. Uporabljeni so identični naslovi, enotni osnovni besednjak, skupna poglavja, sekcije, izrazi in definicije.nazaj na vrh

Ključni koraki v procesu prehoda na ISO 9001:2015


ISO 9001: 2015 Načrt prehoda


Ključni datumi:
ISO 9001:2015
Objava končnega osnutka (FDIS) januar 2015
Objava standarda september 2015
Prehodno obdobje / datum začetka september 2015
Prehodno obdobje / datum zaključka september 2018
Prenehanje veljavnost starih certifikatov september 2018


 1. Certificirane organizacije so se lahko začele pripravljati za prehod na novi standard že na osnovi podanih navodil v osnutku mednarodnega standarda DIS.
 2. Po uradni objavi končne verzije osnutka standarda ISO 9001 (FDIS) so certifikacijski organi začeli z usposabljanjem in kvalifikacijo svojih presojevalcev za izvedbo certifikacijskih presoj.
 3. Certifikacijski organ lahko izda certifikat na osnovi pridobljene akreditacije, ki jo dobili po uradni izdaji standarda.


Za certificirane organizacije je stroškovno in časovno najbolj učinkovito, da opravijo prehod na novi izdaji standardov na redni presoji znotraj trenutnega certifikacijskega cikla.

Z namenom, da organizacijam zagotovimo dovolj časa za odpravo morebitnih neskladnosti, ki bi bile izdane med presojo, in pravočasno zaključimo vse postopke za izdajo certifikatov, pozivamo vse organizacije, da opravijo prehod na novo izdajo standardov na rednih presojah od julija 2017 dalje. V nasprotnem primeru bo potrebno izvesti do sredine junija 2018 še dodatno presojo, s katero bomo lahko zagotovili pravočasen prehod na novo izdajo standardov do septembra 2018, ko bo prenehala veljavnost obstoječih certifikatov.

Primer časovnice optimalnega prehoda
Navajamo primer prehoda na nov standard iz obstoječega ISO 9001:2008 v organizaciji z več lokacijami:
1/ januar - april 2015: spoznajte spremembe, dvignite nivo zavedanja
2/ maj - julij 2015: seznanite se z metodologijo prehoda in opravite oceno obstoječih vrzeli
2/ avgust - oktober 2015: načrtujte prehod in se odločite o metodologiji pristopa
3/ november 2015 - junij 2016: usposabljanje notranjih presojevalcev, prilagoditev sistema vodenja kakovosti in uvedba sprememb
4/ julij 2016: izvedba presoje prve faze prehoda iz standarda ISO 9001:2008
5/ julij 2016 - junij 2017: odprava ugotovljenih neskladnosti, prilagoditev sistema vodenja kakovosti in uvedba sprememb
6/ julij 2017: izvedba certfikacijske presoje in pridobitev certifikata ISO 9001:2015.

nazaj na vrh

Kdo definira proces prehoda?


Proces prehoda


V opredelitev procesa prehoda so vključene sledeče organizacije:
 1. ISO (Mednarodna organizacija za standardizacijo)
 2. IAF (Mednarodni Akreditacijski Forum)
 3. Akreditacijske hiše
 4. Certifikacijski organi
 5. Certificirane organizacije


1/ ISO opredeljuje štiri ključne mejnike pri postopku prehoda na nov standard:
 1. Objava končnega osnutka mednarodnega standarda (FDIS): dokument, na osnovi katerega lahko organizacije pričnejo s postopkom priprave v obliki izobraževanja svojih presojevalcev in izvajanja certifikacijske presoje.
 2. Objava uradnega mednarodnega standarda (IS): podlaga za izdajo novih certifikatov.
 3. Prenehanje veljavnosti starega standarda: od tega datuma je možno certificiranje le po novem standardu. Ponuja se pa tudi možnost recertifikacije za organizacije, ki so že certificirane po starem standardu.
 4. Neveljavnost prejšnjega standarda: Vsi obstoječi certifikati, ki se sklicujejo na stari standard, so neveljavni.


2/ IAF v sodelovanju z ISO objavi dokument z navodili za prehod.
Ta predstavlja skupek navodil in priporočil za akreditacijske in certifikacijske organe, podane v obliki smernic. Dokument podaja tudi časovni okvir za prehod na novi standard tako za certificirane organizacije kot za certifikacijske organe (usposobljenost presojevalcev) in akreditacijske organe.

Dokument obsega zelo jasne smernice tudi na višjih ravneh in dopušča možnost reakreditacije certifikacijskega organa pred izdajo certifikata po novem standardu.

Zaenkrat IAF še ni podal uradnih smernic za prehod na novi standard za ISO 9001 in ISO 14001. Informacije podane na tej strani temeljijo na smernicah objavljenih v osnutku standarda iz septembra 2014, ter na osnovi naših dosedanjih izkušenj.

3/ Akreditacijski organ bo na osnovi IAF smernic predstavil podrobna navodila za svoje neodvisne akreditirane certifikacijske organe. Glede na njihovo neodvisnost je pričakovati različne interpretacije IAF smernic skladno z njihovimi operativnimi prioritetami. Načeloma je delovanje omenjenih organov precej podobno in odstopanja naj bi bila minimalna.

Na dan objave tega prispevka na naši strani akreditacijski organ še ni izdal svojih uradnih zahtev.

4/ Certifikacijski organ združuje zahteve ISO, IAF in akreditacijskih organov za potrebe podaje smernic certificiranim organizacijam. Od tukaj naprej je kakovost procesa prehoda odvisna od strokovne pripravljenosti in izkušenj posameznega certifikacijskega organa pri vpeljavi novega ISO standarda.

5/ Certificirana organizacija ob primerni strategiji prehoda na novi standard sodeluje s certifikacijskim organom z namenom izpolnjevanja vseh zahtev, ki izhajajo iz procesa prehoda na novi standard.

nazaj na vrh

Kaj je »one-off« prehodna presoja?

»One-off« prehodna presoja je presoja namenjena prehodu že certificirane organizacije na nov standard.

Namen presoje je ugotavljanje skladnosti z novim standardom ISO.

Presoja se lahko izvede kadarkoli, odvisno od potreb certificirane organizacije. Lahko nadomesti kontrolno presojo ali recertifikacijsko presojo. Lahko je izvedena tudi kot dodatna posebna presoja.

Opravljena mora biti s strani usposobljenih in kvalificiranih presojevalcev za potrebe novega standarda. Zahteva IAF je, da se omenjena presoja ne enači z rutinsko presojo, tako z vidika trajanja kot z vsebinskega vidika.

Če se ugotovi, da je organizacija skladna z zahtevami novega standarda in so odpravljene vse neskladnosti, se organizaciji podeli status certificirane organizacije po novem veljavnem standardu.

Če se ugotovijo neskladnosti z novim standardom ISO po »one-off« presoji, ki nadomešča običajno presojo, organizacija tvega možnost prenehanja veljavnosti obstoječega standarda in nezmožnost pridobitve statusa certificirane organizacije po novem standardu.


nazaj na vrh

Kaj so to stopenjske ali progresivne prehodne presoje?

V primeru izbire progresivnega ali stopenjskega pristopa k certificiranju po novem standardu, se postopek izvede v obliki večkratnih presoj na redni osnovi.

V okviru omenjenih presoj bo presojevalec ugotavljal skladnost tako z obstoječim kot tudi z novim standardom ISO.

Pred pričetkom stopenjskega prehoda je potrebna priprava načrta, ki obsega število presoj in razporeditev posameznih faz prehoda skladno z načrtovanim številom presoj. V pripravo plana morata biti vključeni tako certificirana organizacija kot tudi certifikacijski organ z namenom ugotavljanja skladnosti z novim standardom ISO.

V okviru stopenjskega prehoda se vse ugotovljene neskladnosti za obstoječi standard obravnavajo po ustaljenem postopku. Za stopenjski prehod na novi standard pa se neskladnosti evidentirajo in obravnavajo zgolj kot informacija in ne neskladnost.

Presoje opravljajo kvalificirani presojevalci, usposobljeni za presojanje skladnosti z zahtevami obstoječega in novega standarda. Trajanje presoj naj ne bi bilo daljše kot običajne presoje za potrebe ugotavljanja skladnosti z obstoječim standardom.


nazaj na vrh

Kdaj bo postal ISO 9001:2008 neveljaven?

Obstoječi standard ISO 9001:2008 ostaja veljaven do septembra 2018. V obdobju tri letnega prehoda iz obstoječega na nov standard sta v veljavi oba standarda, tako ISO 9001:2008 kot ISO 9001:2015. Od marca 2017 dalje ne bo mogoče certificiranje po standardu ISO 9001:2008, če organizacija do takrat tega še ni storila. V septembru 2018 bodo postali vsi certifikati ISO 9001:2008 neveljavni in bodo kot takšni preklicani.

Certificirana organizacija mora zagotoviti vse potrebne ukrepe za prehod iz obstoječega standarda ISO 9001:2008 na nov standard ISO 9001:2015 v prehodnem obdobju treh let.

Priporočamo, da se prehod izvede takoj, ko je to mogoče. Pričakuje se velika zasedenost certifikacijskih organov oziroma kvalificiranih presojevalcev in s tem nekolikšno tveganje organizacij pri postopku certificiranja na nov standard ISO 9001.

Za več informacij si preberite članek »Kateri so koraki pri procesu prehoda ISO 9001?«


nazaj na vrh

Ključni koraki v procesu prehoda na ISO 14001:2015


ISO 9001: 2015 Načrt prehoda


Ključni datumi:
ISO 14001:2015
Objava končnega osnutka (FDIS) julij 2015
Objava standarda september 2015
Prehodno obdobje / datum začetka september 2015
Prehodno obdobje / datum zaključka september 2018
Prenehanje veljavnost starih certifikatov september 2018


 1. Certificirane organizacije so se lahko začele pripravljati za prehod na novi standard že na osnovi podanih navodil v osnutku mednarodnega standarda DIS.
 2. Po uradni objavi končne verzije osnutka standarda ISO 14001 (FDIS) so certifikacijski organi začeli z usposabljanjem in kvalifikacijo svojih presojevalcev za izvedbo certifikacijskih presoj.
 3. Certifikacijski organ lahko izda certifikat na osnovi pridobljene akreditacije, ki jo dobili po uradni izdaji standarda.

Za certificirane organizacije je stroškovno in časovno najbolj učinkovito, da opravijo prehod na novi izdaji standardov na redni presoji znotraj trenutnega certifikacijskega cikla.

Z namenom, da organizacijam zagotovimo dovolj časa za odpravo morebitnih neskladnosti, ki bi bile izdane med presojo, in pravočasno zaključimo vse postopke za izdajo certifikatov, pozivamo vse organizacije, da opravijo prehod na novo izdajo standardov na rednih presojah od julija 2017 dalje. V nasprotnem primeru bo potrebno izvesti do sredine junija 2018 še dodatno presojo, s katero bomo lahko zagotovili pravočasen prehod na novo izdajo standardov do septembra 2018, ko bo prenehala veljavnost obstoječih certifikatov.

nazaj na vrh

Ključne spremembe v novi izdaji standarda ISO 14001


Integracija v strateško poslovanje organizacije: Eden glavnih namenov prenove je bil, da organizacije ponovno razmislijo o pomenu sistema ravnanja z okoljem in ga integrirajo v strateško načrtovanje ter poslovanje organizacije. Standard izpostavlja novo zahtevo razumevanja celotnega konteksta organizacije, potreb in pričakovanja vseh udeleženih, razumevanje zakonodajnih zahtev ter pogojev neposrednega lokalnega ter globalnega okolja, ki je pod morebitnim vplivom organizacije.

Vodstvo: Za zagotovitev uspešnosti sistema so v standardu dodane nove zahteve, ki se nanašajo na zavezanost vodstva, natančno določene vloge, odgovornosti in pooblastila v okviru sistema ravnanja z okoljem.

Varovanje okolja: Nova različica standarda daje še večji poudarek na zavezanost organizacije k proaktivnemu pristopu in lastnim iniciativam za zaščito okolja, ki so integrirane v strateško poslovanje organizacije.

Okoljska učinkovitost: Standard ne daje več toliko poudarka na nenehne izboljšave poslovanja ampak na izboljšave okoljske učinkovitosti. V skladu z zavezami organizacijske politike naj bi organizacija postopno zmanjševala emisije in druge izpuste ter količino svojih odpadkov.

Obravnavanje proizvodov skozi celotno življenjsko dobo (lifecycle thinking): poleg dosedanjih zahtev za obvladovanje okoljskih vidikov vezanih na nabavljene proizvode in storitve, morajo organizacije razširiti nadzor nad okoljskimi vplivi povezanimi z uporabo proizvodov in storitev skozi celotno življenjsko dobo, vključno z uničenjem ob koncu uporabe.

Komuniciranje: V novi različici je dodana zahteva po razvoju strategije notranjega in zunanjega komuniciranja. Zahteva opredeljuje kakovost sporočenih informacij in mehanizme za sprejemanje predlogov izboljšav v okviru sistema ravnanja z okoljem. Odločitev o vsebini informacij, ki jih organizacija sporoča navzven, ostaja v domeni organizacije, standard zahteva le poročanje tistih informacij, ki jih zahteva tudi zakonodaja in ki jih pričakujejo ostale zainteresirane strani.

Dokumentacija: zaradi razvoja informacijske tehnologije in računalništva v oblaku nova izdaja standarda ne poimenuje več »dokumentov« in »evidenc«, ampak »dokumentirane informacije«. Zahteva je usklajena s standardom ISO 9001. Organizacija je lahko fleksibilna, ko določa, ali so postopki za učinkovit nadzor procesov potrebni.

Struktura nove verzije standarda je poenotena z drugimi standardi za certificiranje sistemov vodenja (sistem vodenja kakovosti, sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu idr.), kar organizacijam omogoča lažjo integracijo različnih sistemov vodenja.

nazaj na vrh

Kdaj bo postal ISO 14001:2004 neveljaven?

Septembra 2018, to je tri leta po uradni objavi standarda ISO 14001:2015, bodo postali vsi certifikati ISO 14001:2004 neveljavni in bodo kot takšni preklicani.

Certificirana organizacija mora zagotoviti vse potrebne ukrepe za prehod iz obstoječega standarda ISO 14001:2004 na nov standard ISO 14001:2015 v prehodnem obdobju treh let.

Priporočamo, da se prehod izvede takoj, ko bo to mogoče. Pričakuje se velika zasedenost certifikacijskih organov oziroma kvalificiranih presojevalcev in s tem nekolikšno tveganje organizacij pri postopku certificiranja na nov standard ISO 14001.

Za več informacij, izberite članek »Ključni koraki v procesu prehoda na ISO 14001:2015«


nazaj na vrh

Vpliv nove izdaje standarda na cikel presoj

Cikel presoj pomeni časovno opredelitev različnih vrst presoj znotraj triletnega certifikacijskega obdobja. Pogostost in vrsto presoj (predpresoja, prva certifikacijska presoja, kontrolne presoje, recertifikacijska presoja) določajo pravila, ki se z novo izdajo ISO 9001:2015 niso spremenila. Recertifikacije si bodo še naprej sledile v roku 3 let z vmesnimi kontrolnimi presojami na obdobje 6, 9 ali 12 mesecev v skladu s trenutno veljavnimi pravili. Na dosedanji cikel presoj lahko vpliva le proces prehoda na novo izdajo standarda, ki pa je odvisen od pripravljenosti organizacije na certificiranje po ISO 9001:2015.


nazaj na vrh

Vpliv nove izdaje standarda na certifikacijski cikel

Certifikacijski cikel pomeni obdobje od začetka veljavnosti do datuma poteka veljavnosti certifikatov. Oba datuma sta določena s posebnimi certifikacijskimi pravili, ki se z izdajo standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015 niso spremenila.

Proces prehoda na novo izdajo standarda lahko vpliva na dosedanji certifikacijski cikel s spremembo datumov začetka in poteka veljavnosti certifikatov. Tudi drugi faktorji vezani na specifične situacije, lahko vplivajo na certifikacijski cikel.


nazaj na vrh

Kaj je osnovna struktura na najvišjem nivoju (HLS)?

Osnovna struktura na najvišjem nivoju (HLS) je standardiziran način osnovanja standardov sistemov vodenja. Določen je v Dodatku SL v ISO/IEC Direktivi, Del 1. Vsi novi standardi morajo dosledno spoštovati in deliti skupno jedro:


Vsako poglavje v strukturi (HLS) opredeljuje značilnosti in posebnosti posameznega standarda. Na takšen način je zagotovljena združljivost med različnimi standardi sistemov vodenja z namenom učinkovite implementacije v certificiranih organizacijah.

Organizacija ISO si prizadeva, da so pri pripravi različnih standardov zagotovljeni vsi vidiki kakovosti, to je dosledno spoštovana pravila, ki so skladna za organizacije različnih velikosti in panog. HLS zagotavlja okvirje za skladen proces kompleksnega razvoja standarda, ki vključuje število različnih odborov in interesnih skupin.

ISO želi zagotoviti, da novi standardi niso zgolj normativni. Zagotoviti morajo organizacijam konkurenčnost in prožnost, da lahko tudi organizacije same razvijajo sebi učinkovit sistem vodenja in s tem presežejo meje standarda.

Pregled poglavij po najvišjem nivoju strukture (HLS) si oglejte v nadaljevanju.

nazaj na vrh

Kako izgleda osnovna struktura na najvišjem nivoju?

Kazalo strukture na najvišjem nivoju (HLS):

0. Uvod
1. Predmet standarda
2. Zveza z drugimi standardi
3. Izrazi in definicije
3.01 Organizacija
3.02 Zainteresirana stranka / deležniki
3.03 Zahteve
3.04 Sistem vodenja kakovosti
3.05 Vodstvo
3.06 Učinkovitost
3.07 Politika
3.08 Cilj
3.09 Tveganja
3.10 Pristojnosti
3.11 Dokumentirani podatki
3.12 Proces
3.13 Izvedba
3.14 Zunanji Viri
3.15 Spremljanje
3.16 Merjenje
3.17 Presoja
3.18 Skladnost
3.19 Neskladnost
3.20 Korekcija
3.21 Korektivni Ukrep
3.22 Izboljšave
4. Kontekst organizacije
4.1 Razumevanje organizacije
4.2 Potrebe in pričakovanja zainteresiranih strani
4.3 Obsega sistema vodenja kakovosti
4.4 Sistem vodenja kakovosti
5. Voditeljstvo
5.1 Voditeljstvo, zavezanost
5.2 Politika kakovosti
5.3 Odgovornosti in pooblastila
6. Planiranje sistema vodenja kakovosti
6.1 Prepoznavanje tveganja in priložnosti
6.2 Cilji kakovosti
7. Podpora
7.1 Viri
7.2 Kompetence
7.3 Zavedanje
7.4 Komunikacija
7.5 Dokumentirane informacije
8. Delovanje
8.1 Planiranje in nadzor
9. Ocenjevanje izvedbe
9.1 Nadzorovanje, mirjenje, analize
9.2 Interna presoja
9.3 Pregled s strani vodstva
10. Izboljšave
10.1 Neskladnost in korektivni aktivnosti
10.2 Nenehno izboljševanje

Vse podrobnosti o HLS so dostopni v direktivah ISO, del I, Priloga SL, ki so brezplačno na voljo na spletni strani ISO www.iso.org.

nazaj na vrh

Izšla nova izdaja standarda sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

Standard ISO 14001, ki določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem, je eden izmed najbolj razširjenih svetovnih standardov in ključno poslovno orodje za mnoge organizacije. Po ISO 14001 je v svetu certificiranih že preko 300.000 organizacij.

15. septembra 2015 je bila objavljena nova izdaja standarda ISO 14001:2015. Namen nove izdaje je organizacijam zagotoviti okvirje za varovanje okolja ter odzivnost na spreminjajoče se okoljske razmere v ravnovesju z družbenimi in ekonomskimi potrebami. Standard določa zahteve, ki organizacijam omogočajo doseganje rezultatov v okviru njihovega sistema ravnanja z okoljem.

Clare Naden, predstavnica organizacije ISO pravi: »Nova izdaja standarda zrcali najnovejše trende na področju ravnanja z okoljem in vedno večje zavedanje organizacij o pomenu vpliva njihovega delovanja na okoljske in podnebne spremembe.«

Glavni namen prenove je, da organizacije ponovno razmislijo o pomenu sistema ravnanja z okoljem in ga integrirajo v svoje poslovanje. Za zagotovitev uspešnosti sistema so v standardu dodane nove zahteve, ki se nanašajo na zavezanost vodstva. Nova različica standarda daje še večji pomen proaktivnemu pristopu in lastnim iniciativam organizacije za varovanje okolja. Standard ne daje več toliko poudarka na nenehne izboljšave poslovanja ampak na izboljšave okoljske učinkovitosti. V skladu z zavezami organizacijske politike naj bi organizacija postopno zmanjševala emisije in druge izpuste ter količino svojih odpadkov. V novi različici je dodana zahteva po razvoju strategije notranjega in zunanjega komuniciranja. Zahteva opredeljuje kakovost sporočenih informacij in mehanizme za sprejemanje predlogov izboljšav v okviru sistema ravnanja z okoljem.

Več informacij o novi izdaji standarda ISO 14001:2015 si lahko preberete na straneh organizacije ISO

ISO 14001:2015 Tehnični vodnik za vodstvo in predstavnike vodstva za ravnanje z okoljem

Ne spreglejte tudi vseh usposabljanj o novi izdaji ISO 14001:2015!

nazaj na vrh

Koristi prehoda na novo izdajo standardov

V času hitrih sprememb in naraščajočih pričakovanj odjemalcev prinaša certificiranje po novih izdajah standardov organizacijam veliko koristi

Po vsem svetu se organizacije srečujejo s hitrimi spremembami na trgu. Meje med različnimi področji delovanja postajajo vse bolj ohlapne, globalizacija in digitalni napredek se kažeta v čedalje večji potrebi po novih spretnostih in poglobljenih znanjih. Organizacije morajo posvečati vse več pozornosti družbeni odgovornosti in vplivu poslovanja na okolje. Biti morajo prilagodljive, da lahko obvladujejo spremembe in ostajajo konkurenčne.

Kako certificiranje pomaga organizacijam? Zakaj je pomembno, da organizacije opravijo prehod na novo izdajo standardov do septembra 2018?

NOVO!

Koristi prehoda na novo izdajo standardov ISO 9001 in ISO 14001

nazaj na vrh